VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

YARGITAY İLAMI

 

T.C.

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO  : 2007/20336

KARAR NO  : 2008/1812

 

İNCELENEN KARARIN                                                    MAHKEMESİ            : KADIKÖY 3. SULH MAHKEMESİ

TARİHİ                       : 18/09/2007

NUMARASI               : 2006/342-2007/1432

DAVACI                     : ŞENER ERUYGUR VEK.AV.FİLİZESEN

DAVALI                     :  YILMAZ DİKBAŞ VD.VK.AV.M. DEHA

                                          BODUROĞLU

 

Dava dilekçesinde 5.000 YTL. Manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı tarafından tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

                           YARGITAY KARARI

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 0.90 YKR bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 12.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan                  Üye             Üye                Üye                    Üye

A. Özdemir      A. Özçelik    M. Gökdemir     H. Coşkun       F. Pınar

 

 

designed by mescomedia