VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

T.C.

ANKARA

1.     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

                                                                                    GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO                          : 2006/462 Esas

KARAR NO                     : 2007/224

 

HAKİM                            : BEYHAN AZMAN 24456

KATİP                              : ÜMİT ÖZTÜRK 100326

 

DAVACI                          : ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

VEKİLİ                           : Av. MUSTAFA HÜSEYİN BUZOĞLU- Bayındır

                                           2. Sok. No: 37/11 Kızılay-ANKARA

 

DAVALILAR                  : 1- FEZA GAZETECİLİK A.Ş.

                                            2- BİLAL ÖĞÜTÇÜ

VEKİLİ                            : Av. ABDÜLKADİR AKSOY- Çatallı Sokak No. 25

                                            Gazi mahallesi-ANKARA

                                          : YILMAZ DİKBAŞ- 30 Ağustos caddesi Şanal Apt.

                                            No:11/3, Işıklar-ANTALYA

 

DAVA                              : Tazminat

DAVA TARİHİ              : 13/11/2006

KARAR TARİHİ           : 10/07/2007

 

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Tazminat davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

 

                                     GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesi ile; Yurt çapında yayın yapmakta olan davalı Feza Gazetecilik A.Ş. tarafından yayınlanan Bilal Öğütçü tarafından Zaman Gazetesinin 29/09/2006 tarihli nüshasında davalı Yılmaz Dikbaş’ın açıklamalarının “Protestan Misyonerleri ADD’yi Ele Geçirdi” başlığı ile verilen haberde müvekkili vakfın “Misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğu” ileri sürülerek “ADD üyesi Yılmaz Dikbaş…Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Protestan misyonerliği yaptığın iddia atti…Dikbaş, bu örgütlerin…Atatürkçülüğü de kalkan olarak kullandığını savundu…bu örgütlerin Atatürk ilke ve inkılaplarını kalkan olarak kullanıp, birçok kişi ve kuruluştan yardım adı altında para topladığı, ilgili bakanlıklardan izin almaksızın yurt dışından parasal yardım aldıkları bilgilerine yer verdi…Dikbaş son olarak ÇEV’in MİT raporunda Protestan misyonerliği yaptığının kesinleştiğini hatırlattı” açıklama ve yazının gerçek dışı olup basın yoluyla hakaret teşkil ettiğini, vakfın misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Atatürkçülüğü kalkan olarak kullanan kişi veya kuruluşları aldatarak paralar toplayan yasa dışı olarak yurt dışından parasal yardım alan Protestan misyonerliği yapan olarak deklare edilerek kamu oyuna sunulduğunu, bu durumun halkın kin ve husumetinin vakfa yöneltilmesini amaçlayarak hedef gösterdiklerini, davaya konu haberin yayınlanmasının ertesinde vakfı arayanların haber içeriğini sorgulayarak gerçekliği konusunda bilgi almak istediklerini, doğrudan ve kasıtlı olarak müvekkilinin kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunulduğunu belirterek 20.000 YTL manevi tazminatın gazetenin yayınlandığı 29/09/2006 tarihinden itibaren hesaplanacak ticari faizi ile müştereken ve müteselsilen davallardan tahsiline, kararın Zaman Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan tirajı en yüksek 3 gazete ve davalı şirketin Internet’teki ilgili sayfasında aynen yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Feza Gazetecilik ve Bilal Öğütçü vekili cevap dilekçesi ile; dava konusu haberin basın özgürlüğü sınırları dahilinde kaleme alındığını ve belirtilen hususların gerçeği yansıttığını, yazının bütün olarak incelenmesinde basının haber verme, eleştirme ve yorumlama hakkı ile Anayasa’nın sağladığı eleştiri ve özgürlük sınırları içerisinde kalınarak hazırlanmış, gerçek, doğru ve güncel bir yazı olduğunun anlaşılacağını, yayınlanan haberlerde kamu yararının ve toplumsal ilginin bulunduğunu, düşünsel bağlılık kurallarına riayet edildiğini, tazminatın şartlarının oluşmadığı gibi miktarın da zenginleşmeye yönelik ve fahiş talep edildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davalı Yılmaz Dikbaş, davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmediği gibi herhangi bir cevap da vermemiştir.

Dava Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi gereğince basın yoluyla kişilik haklarına saldırıldığı iddiası ile açılmış manevi tazminat talebine ilişkindir.

Deliller toplanmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 30/11/2006 tarihli yazılarında ve ekindeki İçileri Bakanlığı’na hitaben yazılmış bulunan yazı örneğinden Dünya Kiliseler Birliği’nin ülkemizdeki Hıristiyanlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bazı dernekler ve vakıflar vasıtasıyla topladıkları paraları Hıristiyan dünyasına hizmet amacıyla kullandığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki kimsesiz ve zeki çocuklara burs verilerek Hıristiyanlaşmasına hizmet edecek kadroların oluşturduğu belirtilerek konuya ilişkin olarak yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve eklenen bilgi notunda Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Amerikan Board Heyeti ve Sevk-koordinasyon içerisinde olup bölgesinde eğitim ve öğretim projesi hazırlayarak Amerikan Board’dan yardım talebinde bulunduğu, ÇEV ayrıca 3.000’e yakın öğrenciye burs vermektedir raporunun yer aldığı görülmüştür.

Dava konusu haberin görünürdeki gerçekliğe uygun olduğu, güncellik, konu ile yazı arasındaki düşünsel bağlılık unsurlarını taşıdığı, kamu yararı bulunan konuda basın özgürlüğü sınırları içerisinde kalınarak verildiği, bu nedenle hukuka aykırı olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

                                   HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1.     Davanın REDDİNE

2.     Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 13,10 YTL. Harcın peşin alınan 270 YTL.’den mahsubu ile artan 256,90 YTL’nin karar kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine,

3.     Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4.     Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince hesap edilen 450 YTL. Maktuj vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile kendisini vekille temsil ettiren davalılara ödenmesine,

 

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen tefhim edildi. 10/07/2007

 

Katip                                                                                        Hakim

100326                                                                                     24456

İmza                                                                                         İmza

                                                                      

 

designed by mescomedia